Ansökan om skilsmässa

Mål om skilsmässa tas upp av tingsrätten i den ort där mannen eller kvinnan bor. För att få skiljas måste makarna få en dom på skilsmässa.

I vissa fall kan man döma genast om makarna är överens om att skiljas och ingen av dem har vårdnaden om hemmavarande barn under 16 år eller om makarna lever åtskilda sedan minst 2 år tillbaka.

Betänketid

Betänketid ska föregå domen på skilsmässa om bara den ena maken/makan vill skiljas eller om någon av makarna har vårdnaden om eget barn under 16 år som varaktigt bor tillsammans med den maken eller om båda vill ha betänketid.

Det är rätten som avgör om betänketid ska föregå äktenskapsskillnad.

Betänketiden är minst sex månader och högst ett år.

Betänketiden startar från det att makarna gemensamt har ansökt om äktenskapsskillnad hos tingsrätten eller när den ena makens stämningsansökan delges den andra parten. Efter sex månaders betänketid kan de båda två eller var och en för sig fullfölja ansökan genom en särskild begäran om äktenskapsskillnad hos rätten.
Om begäran om äktenskapsskillnad inte görs hos tingsrätten inom ett år från betänketidens början, avskriver rätten skilsmässomålet från vidare handläggning och betänketiden upphör och äktenskapet fortsätter att gälla.
Om betänketid krävs kan rätten på yrkande av någon av makarna meddela beslut om vad som ska gälla under betänketiden rörande:

  • Vårdnaden om barnet eller var barnet ska vara bosatt
  • Umgänge med barnet
  • Underhåll till barn eller make
  • Sammanlevnadens hävande
  • Rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden
  • Förbud för makarna att besöka varandra

Gemensamma barn

Om makarna har gemensamma barn så fortsätter de att ha gemensam vårdnad om sina barn om inte domstolen på någon av föräldrarnas begäran eller annan orsak upplöser den gemensamma vårdnaden.

Samarbetssamtal för föräldrar

Socialtjänsten är skyldig att bistå med så kallade samarbetssamtal till de som behöver det. Det kan handla om hur man bäst löser frågorna kring vårdnad, boende och umgänge med barnen. Samtalen är kostnadsfria.

Arbetar du med skilsmässojuridik?

Bokbild

Skilsmässa Online har skrivit en bok om de vanligaste fallgroparna vid skilsmässa och vad man bör tänka på, “Skilsmässa – Viktiga saker att tänka på”.
År 1988 trädde äktenskapsbalken i kraft och år 2009 infördes nya regler i äktenskapsbalken som gör det möjligt för två personer av samma kön att gifta sig med varandra. Vi förklarar det nya regelverket på ett enkelt sätt. Vi tar även upp de ändrade förutsättningarna för samarbetssamtal.
Boken vänder sig till privatpersoner som behöver skaffa sig grundläggande kunskaper om skilsmässojuridik och till dem som sysslar med familjerättsliga frågor på t.ex. banker, socialkontor eller försäkringsbolag.
Boken kan även användas som underlag för utbildning i familjerätt på grundläggande nivå.
Rättsfall fram till den 1 juni 2014 har beaktats.

  • Språk: Svenska
  • Utg.datum: 2015-01-27
  • Upplaga: 1