Skydd av personuppgifter

Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi följer vid var tid gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Personuppgifter är sådan information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar löpande åtgärder för att säkerhetsställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt våra säkerhetsregler och rutiner.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Hemera Limited (Cnr. 101295).

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter du själv uppger när du gör en beställning på hemsidan. Du måste lämna de uppgifter som vi efterfrågar när du gör en beställning. I annat fall kan du inte bli kund. Vi kan även komma att samla in information från offentliga databaser om vi behöver den informationen för att behandla din beställning.

Hur vi använder dina personuppgifter och vad är ändamålet?

Dina personuppgifter används för att leverera tjänsten du beställt. För att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

Utöver detta används dina personuppgifter för affärs- och tjänsteutveckling samt för direktmarknadsföring via e-post/retargeting.

Tid som dina personuppgifter sparas

Dina personuppgifter sparas så länge som du är kund hos oss. Du kan när som helst avsäga dig från att få epost från oss.

Delning av personuppgifter

Vi delar aldrig dina uppgifter med någon annan part.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • Begära tillgång (s.k. registerutdrag). Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.
  • Begära rättelse. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.
  • Återkalla ditt samtycke. I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.
  • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.
  • Begära radering. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
  • Begära begränsning av behandling. Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver lagra uppgifterna, behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.
  • Flytta din data (dataportabilitet). Du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. medlemsavtalet.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss på support@skilsmassaonline.se. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Kontakt vid frågor

Vill du komma i kontakt med oss eller dataskyddsombudet, så mejla oss på support@skilsmassaonline.se.